Стручни колегијум

  • Стручни колегијум:
    Стручни колегијум Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ чине
    директор Болнице, помоћник директора за здравство, главна сестра болнице и
    руководиоци организационих јединица.