Органи управљања Болнице су:

Надзорни одбор

Управни одбор

  • в.д. директора специјалне болнице – др Јованка Петровић, специјалиста психијатрије
  • помоћник директора специјалне болнице – за медицинске послове – др Данка Костадиновић, специјалиста неурологије
  • помоћник директора специјалне болнице – за немедицинске послове – др Силвана Јовановић, специјалиста неуропсихијатрије                                                                                       
  • Главна сестра болнице специјалне болнице – Вијолета Томашевић, виша медицинска сестра/техничар

Ове органе, у складу са Законом именује и разрешава Оснивач Болнице (Извршно веће АПВ). Организационим јединицама руководе начелници одељења и организатори служби из реда запослених. Статутом Болнице се уређује делатност, унутрашња организација, управљање, као и друга питања од значаја за рад и пословање Болнице.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Updated on 2020-04-10T13:14:17+00:00, by Miloš Joković.