Органи управљања Болнице су:

Надзорни одбор

Управни одбор

  • в.д. директора специјалне болнице – др Јованка Петровић, специјалиста психијатрије                                                                                       
  • Главна сестра болнице специјалне болнице – Јелена Беатовић, виша медицинска сестра/техничар

Ове органе, у складу са Законом именује и разрешава Оснивач Болнице (Извршно веће АПВ). Организационим јединицама руководе начелници одељења и организатори служби из реда запослених. Статутом Болнице се уређује делатност, унутрашња организација, управљање, као и друга питања од значаја за рад и пословање Болнице.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Updated on 2019-12-19T08:26:31+00:00, by Miloš Joković.