Органи управљања Болнице су:

Надзорни одбор

Управни одбор

  • в.д. директора – др Невен Жикић, специјалиста неуропсихијатрије
  • Помоћник директора за медицинске послове – др Јованка Петровић, специјалиста психијатрије
  • Помоћник директора за немедицинске послове – др Силвана Јовановић, специјалиста психијатрије                                                                                        
  • Главна сестра болнице – Соња Кнежевић Крњаић, виша медицинска сестра/техничар

Ове органе, у складу са Законом именује и разрешава Оснивач Болнице (Извршно веће АПВ). Организационим јединицама руководе начелници одељења и организатори служби из реда запослених. Статутом Болнице се уређује делатност, унутрашња организација, управљање, као и друга питања од значаја за рад и пословање Болнице.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Updated on 2018-12-24T09:14:06+00:00, by Miloš Joković.